Na czym polega analiza ryzyka?

Chcąc efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i trzymać naprawdę rękę na pulsie, jednym z podstawowych narzędzi, jakie sobie musimy przyswoić, jest analiza ryzyka. Właściwie przeprowadzona, pozwala nam reagować na czas i poprawnie zidentyfikować zagrożenie, a także obrać skuteczną strategię. Jak prawidłowo przeprowadzić analizę ryzyka?

Na jakie procesy składa się analiza ryzyka?

Analiza ryzyka służy jako narzędzie do zmniejszania ryzyka wystąpienia potencjalnych zagrożeń i minimalizowania ich negatywnego oddziaływania. Odbywając szkolenie dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka, możemy poznać następujące procesy:

Identyfikacja ryzyka

Tę czynność przeprowadzamy wielokrotnie w trakcie trwania projektu. Oznacza to że skupiamy się na wyszukiwaniu źródeł ryzyka oraz przypisaniu ich do różnych kategorii. Identyfikację możemy przeprowadzić za pomocą różnych metod: przeglądu dokumentacji, list kontrolnych sporządzonych na bazie analiz poprzednich projektów, diagramu przyczyn i skutków, ocen eksperckich i wielu innych.

Szacowanie i ewaluacja ryzyka

W tym kroku skupiamy się głównie na prawdopodobieństwie wystąpienia zagrożenia oraz na jego wpływie na dany projekt. Aby oszacować ryzyko, stosuje się 3 metody: ilościową, jakościową oraz mieszaną.

Planowanie reakcji na ryzyko

Ten proces polega na zaplanowaniu operacji, prowadzących do zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia w razie jego wystąpienia. Można tutaj wyróżnić kilka strategii takich jak:

  • unikanie ryzyka (modyfikacja projektu w sposób pozwalający uniknięcie ryzyka)
  • przeniesienie ryzyka (odpowiedzialność za poniesione ryzyko jest przenoszona na inny podmiot)
  • łagodzenie ryzyka (minimalizowanie negatywnych skutków zagrożenia do poziomu, który jesteśmy w stanie zaakceptować)
  • akceptacja ryzyka (świadome zaniechanie podejmowania środków zaradczych)
  • plan rezerwowy

Korzyści płynące z zarządzania ryzykiem

Podsumowując, wczesne przeprowadzanie analizy ryzyka, opracowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych pozwala w znaczący sposób obniżyć prawdopodobieństwo danego zagrożenia, a w razie jego wystąpienia pozwoli na złagodzenie konsekwencji. W efekcie prowadzi to do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Dzięki unikaniu nieprzewidywalnych sytuacji firma jest w stanie efektywniej funkcjonować, zarówno poprzez usprawnienie przeprowadzanych procesów, jak i poprzez poprawę produktywności pracowników. Będąc przygotowanym na nadchodzące zagrożenia, przedsiębiorstwo jest w stanie także lepiej rozplanować budżet oraz efektywniej przeprowadzać kontrole wewnętrzne. Dzięki temu poszczególne działy przedsiębiorstwa sprawniej współpracują między sobą, co prowadzi do powstania dobrej kultury organizacyjnej w firmie.