Metody zarządzania projektem — jakie są najpopularniejsze?

 Wiele dobrych pomysłów nie zostało ostatecznie zrealizowanych przez brak właściwej organizacji. By nasza koncepcja wypaliła, nie wystarczy jedynie sama idea. Potrzebny jest także konsekwentnie, krok po kroku realizowany plan. A sposoby, by dotrzeć do celu, to właściwe zarządzanie projektem.

Czym w ogóle jest projekt i zarządzanie projektem?

Jako projekt definiuje się przedsięwzięcie, mające na celu stworzenie produktu lub usługi. Tym, co cechuje projekt, jest jego unikalność, tymczasowość oraz stopniowe doprecyzowanie. Z kolei zarządzanie projektem to proces, w wyniku którego osoba kierująca projektem rozplanowuje i kontroluje ogół działań wchodzących w skład projektu, a także zarządza dostępnymi środkami finansowymi, zasobami ludzkimi czy wyposażeniem. Wiele technik, potrzebnych do efektywnego zarządzenia projektem, można nauczyć się podczas szkolenia z zarządzania.

Jakie etapy zarządzania projektem możemy wyróżnić?

Podczas każdego cyklu zarządzania projektem można wyróżnić konkretne fazy:

  • definiowanie projektu: na tym etapie następuje wstępne oszacowanie kosztów i określenie misji oraz harmonogramu projektu, a także wybranie kierownika i zespołu 
  • planowanie projektu: polega na zbieraniu wszystkich potrzebnych danych do wykonania projektu oraz na ich opracowaniu. Na ich bazie powstaje plan projektu, zawierający zakres projektu, harmonogram prac oraz budżet projektu
  • realizowanie projektu: kluczową rolę pełni tutaj kierownik projektu, którego zadaniem jest właściwe pokierowanie zespołem poprzez planowanie, organizowanie, motywowanie i monitorowanie postępu prac
  • kontrolowanie projektu
  • zamknięcie projektu: na koniec sporządza się dokument zamykający projekt, podsumowujący podjęte działania, powód zamknięcia projektu i ocena projektu.

Metoda klasyczne a metody zwinne — czym się różnią?

Metody zarządzania projektem dzielimy ogólnie na klasyczne oraz zwinne. W podejściu klasycznym, tradycyjnym wszystkie prace są bardzo dokładnie rozplanowane, a realizacja projektu przebiega ściśle krok po krok, bez żadnych odstępstw i z dotrzymaniem narzuconych terminów. Z kolei metody zwinne (agile) powstały jako reakcja na restrykcyjne wymogi metod tradycyjnych. Zakładają one wiele elastyczności, przejawiające się w szybkim reagowaniu na zmiany, interakcję pomiędzy współpracownikami i współpracę z klientem.

Obie te metody mają zarówno wady, jak i zalety. Metoda klasyczna pozwala na szczegółową realizację projektu według jasno określonych wytycznych, ale nie dopuszcza żadnych zmian w tracie jego trwania. Z kolei metody zwinne pozwalają na wiele zmian jeszcze w fazie trwania projektu, bez konieczności definiowania planu na samym początku. Głównym punktem odniesienia jest satysfakcja klienta. Niestety nie jesteśmy w stanie oszacować ryzyka, a koszty, jakie ponosimy, są często wyższe niż w przypadku metody klasycznej.